Хранилище информации по судебной практике в области восстановления конституционных прав мам на социальную помощь при рождении ребенка и по уходу за ребенком до достижения ним 3-х лет.

Внимание!!! Для НОВИЧКОВ специальная тема на форуме

КАСАЦІЙНА СКАРГА от Ann78

Страница для печатиПослать другу

 

 

Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України
01024 м. Київ, вул. П. Орлика, 4-а

Особа, що подає скаргу (Позивач): Ann78
поштова адреса: 98600 Автономна 
Республіка Крим, м. 

Відповідач: Управління праці та 
соціального захисту населення 
Ялтинської міської ради
Поштова адреса: 98600 Автономна 
Республіка Крим м. Ялта, 
вул. Ломоносова, 27 тел. 31-09-28

справа у суді першої інстанції № 2а-5337 2009 року 

справа у суді апеляційної інстанції № 2-а-5337/09/0124

КАСАЦІЙНА СКАРГА
на постанову Ялтинського міського суду Автономної Республіки Крим від 09 червня 2009 року по справі № 2а-5337 2009 року, та постанову Севастопольського апеляційного
адміністративного суду від 24.03.2010 року по справі №2-а-5337/09/0124.

 30 квітня 2009 року я, Ann78 звернулась до Ялтинського міського суду з позовом до Управління праці та соціального захисту населення Ялтинської міської ради (в подальшому - Управління) про визнання відмови про перерахунок допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку неправомірною та стягнення заборгованості по допомозі при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. В якому оскаржувалися дії та бездіяльність Управління, та висувалися вимоги до суду:

1) про визнання дій відповідача по даному позову неправомірними та рішення відповідача незаконними;
2) про стягнення з відповідача на мою користь недоплачену грошову допомогу при народженні дитини в розмірі 1963,80 грн. ( одна тисяча дев'ятсот шістдесят три грн. 80 коп.), з 05.04.07р. до 30.04.08р., згідно зі статтею 41 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими народженням та похованням» від 18.01.01 N 2240-III (у редакції від 25.03.2005р.) (далі - Закону України № 2240) та ст. 62 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік»;
3) про стягнення з відповідача по даному позову недоплачену щомісячну грошову допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в розмірі 11 403,89 грн.( одинадцять тисяч чотириста три грн. 89 коп.), з 21.06.07р. до 31.05.09р., згідно зі статтею 43 Закону України № 2240, розмір такої допомоги визначається як сума не менше розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб;
4) про зобов`язання відповідача провадити щомісячні виплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у розмірі не менше встановленого Законом прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 05.04.2010 року включно;
5) про стягнення з відповідача судових витрат.

09 червня 2009 року, було постановлено рішення по справі № 2а-5337 2009 року. Зазначеним рішенням суду було частково задоволено мої позовні вимоги, а саме:

- визнали неправомірними дії Управління праці та соціального захисту Ялтинської міської ради щодо відмови виплачувати Ann78 щомісячну допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за період травень - грудень 2008 року, відповідно до ст. 43 Закону України № 2240.
- зобов'язали Управління праці та соціального захисту Ялтинської міської ради нарахувати та виплатити Ann78 щомісячну допомогу по догляду за дитиною (Марією, 05 квітня 2007 року народження) до досягнення нею трирічного віку за період травень 2008 року - травень 2009 року у розмірі 5 278 (п'ять тисяч двісті сімдесят вісім) гривень 70 копійок (у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом на дитину віком до шості років);
- в іншій частині позову - відмовлено.

З рішенням суду першої інстанції я не погодилась, та мною 03 липня 2009 року була подана (через Ялтинський міський суд як Адміністративний суд) апеляційна скарга до Севастопольського апеляційного адміністративного суду.
24 березня 2010 року Севастопольським Апеляційним Адміністративним судом винесена та проголошена постанова, якою апеляційні скарги Ann78, та Управління були частково задоволенні. Повний текст судового рішення виготовлений 30 березня 2010 року.
При цьому вирішено:

- визнали неправомірними дії Управління праці та соціального захисту Ялтинської міської ради щодо відмови виплачувати Ann78 щомісячну допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відповідно до ст. 43 Закону України № 2240.
- зобов'язали Управління праці та соціального захисту Ялтинської міської ради нарахувати та виплатити Ann78 щомісячну допомогу по догляду за дитиною (Марією, 05 квітня 2007 року народження) до досягнення нею трирічного віку за період з травеня 2008 року по грудень 2009 року в розмірі 3215,00 грн та з червня по грудень 2007 року в розмірі 2714,59грн. та недоплачену допомогу при народженні дитини в сумі 1963,80 грн (у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом на дитину віком до шості років);
- в іншій частині позову - відмовлено.
- стягнути з Державного бюджету України на користь Ann78 1,70грн. судового збору.

З даною постановою я частково не погоджуюсь, вважаю її такою, що згідно зі ст. 230 Кодексу адміністративного судочинства України (346 ЦПК) підлягає зміні в процесі перегляду справи з огляду на наступні підстави: неправильне застосування судом норм матеріального права та порушення норм процесуального права.

Суди першої та апеляційної інстанцій, дослідивши обставини справи, вірно встановили той факт, що я є застрахованою особою, та відповідно до ст. 40-43 Закону України № 2240 (з урахуванням висновків Конституційного Суду України щодо неконституційності змін, внесених до цього закону законом №107-IV) маю право на отримання допомоги при народженні дитини та по догляду за нею до досягнення нею трирічного віку.  

Але ними було допущено помилкове застосування норм матеріального права.

1. Суд першої та апеляційної інстанції при прийнятті рішення порушив норми матеріального права не давши оцінки моїм посиланням на статті 22, 46 Конституції України, як акту прямої дії, що призвело до часткового обмеження моїх конституційних прав та є підставою для зміни судового рішення відповідно до п. 1 частини першої статті 201 КасУ.
Суд першої та апеляційної інстанції при прийнятті рішення неправильно застосував норми Конституції України (ст.ст. 22, 46), та Закону України № 2240 (ст. 44), які поширюються на ці правовідносини. 
Ряд обставин, що мають значення для справи і які суди вважали встановленими (наприклад, перепризначення розміру допомоги на підставі початку нового бюджетного року та прийняття 22.05.2008 року рішення Конституційним судом України), недоведені. 
Висновки судів не відповідають дійсним обставинам справи та позиції Конституційного Суду України, який неодноразово в своїх рішеннях №6-рп/2007 від 09.07.2007, №10-рп/2008 від 22.05.2008, №26-рп/2008 від 27.11.2008 підкреслював, щодо неможливості внесення змін Законом Про Державний бюджет на відповідний рік до інших законів, оскільки з об'єктивних причин це створює протиріччя у законодавстві, і як наслідок - скасування та обмеження прав і свобод людини і громадянина. 
Тому що правовими підставами для щомісячного отримання мною допомоги у межах гарантованого державою прожиткового мінімуму є чинні законодавчі та нормативно-правові акти, на які є пряме посилання в позовній заяві, та доповненнях до неї, котрі не були враховані та застосовані судами першої та апеляційної інстанції, хоча вони підлягають обов’язковому застосуванню, а саме:
- коригування розміру допомоги в сторону її зменшення заборонено нормами ст.ст. 22, 46 Конституції України, якими визначено що, при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту і обсягу існуючих прав, а соціальні виплати та допомоги, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом;
- відповідно до ст. 44 Закону України № 2240 допомога по догляду за дитиною призначається на весь час, а не на деякий період її отримання, виплата допомоги є щомісячною, доказом цього є наданий Управлінням Протокол № 409319 від 10.07.2007г., в якому чітко зазначено, що допомога мені призначена з 21.06.07р. до 05.04.2010р.
- новий розмір допомоги не може бути меншим суми допомоги разом із індексацією у попередньому місяці (лист Міністерства праці та соціальної політики України від 15.01.2007 р. № 19/0/15-07/5-2 «Щодо допомоги при народжені дитини та по догляду за нею до досягнення нею трирічного віку»).
Це помилкове застосування норм матеріального права призвело до часткового, періодичного скасування соціальної гарантії та значного обмеження обсягу моїх прав.

2. Суд першої та апеляційної інстанції при прийнятті рішення неправильно застосував норми Закону України № 2240 (ст. 43), які поширюються на ці правовідносини. Застосування судом першої інстанції до розрахунку допомоги по догляду за дитиною прожиткового мінімуму, встановленого для дітей віком до 6 років не відповідає моїм позовним вимогам, сутності та призначенню такої соціальної гарантії. Підстави для проведення такого розрахунку у відповідності до ст.43 Закону України № 2240 відсутні. 
Ст. 43 Закону України № 2240 розмір допомоги визначається як сума не менше розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом. Тому, враховуючи, що допомога надається матері дитини у формі матеріального забезпечення у період відпустки для догляду за дитиною і частково компенсує втрату заробітної плати у період цієї відпустки, для визначення розміру допомоги для застрахованих осіб має застосовуватися розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 
Враховуючи зазначене, вважаю, що висновок суду першої інстанції щодо застосування до розрахунку допомоги прожиткового мінімуму, встановленого для дітей віком до 6 років, є необґрунтованим та таким, що Законом не передбачено. А помилкове застосування судом норм матеріального права призвело до значного звуження обсягу моїх прав на соціальний захист.

3. Відмова суду першої та апеляційної інстанції в задоволенні позовних вимог, щодо надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а це 05 квітня 2010 року, в розмірі не менш прожиткового мінімуму, встановленому для працездатних осіб порушує норми Конституції України (ст.ст. 22, 46), та Закону України № 2240 (ст. 43, 44), які поширюються на ці правовідносини.
Необґрунтовано та невмотивовано суд першої та апеляційної інстанції не врахував доказ - Протокол № 409319 от 10.07.2007г., попри подані мною письмові пояснення як в ході засідання першої, так і апеляційної інстанції:
- який є доказом незаконності дій позивача по нарахуванню мені Управлінням допомоги у розмірі 144 грн. 10 коп., до 05 квітня 2010 року, 
- який є доказом наявності спору щодо підстави та способу розрахунку розміру допомоги, яка буде виплачуватись в подальшому.  
Таким чином, порушення судом першої інстанції норм матеріального права, призвело до звуження змісту та обсягу прав що за статтею 22 Конституції України не допускається

4. Вирішення даної справи судом першої та апеляційної інстанції відбулось з порушеннями норм КАС України, на які вважаю необхідним привернути увагу Шановного Суду, а саме:
- ущемлення прав позивача щодо заявлення клопотань протягом усього судового розгляду справи судом першої інстанції;
- не відповідність вимогам ст.163 КАС України мотивувальної частин постанов судів.
Так, в порушення п.3 ст.163 КАС України мотивувальна частина рішення не містить мотиви, з яких суд виходив при прийнятті постанови, відсутні положення закону, яким суд керувався; не вказані мотиви неврахування окремих доказів. Це порушення норм процесуального права призвело до:
- необґрунтованій зміні виду прожиткового мінімуму який був застосований для визначення розміру допомоги по догляду за дитиною;
- невмотивованому неврахуванню моїх посилань на рішення Конституційного Суду України №26-рп/2008 від 27.11.2008, щодо неможливості внесення змін Законом Про Державний бюджет на відповідний рік до інших законів, яке має преюдиціальне значення;
- необґрунтованої та невмотивованій змінені, моєї вимоги про стягнення заборгованості з Відповідача, відповідно до частини 4 пункту 2 статті 162 КАС України, на вимоги про зобов’язання Відповідача, що ускладнює виконання рішення суду;
- звуження змісту адміністративного позову, що і стало головною причиною судової помилки, допущеною при вирішенні питання можливості задоволення окремих позовних вимог, яка спричинила наслідок – прийняття рішення про часткове задоволення вимог, заявлених у моєму позові;
- не забезпечення судом належного захисту безпосередньо діючих прав на соціальне забезпечення та достатній життєвий рівень нашої родини, гарантованих Конституцією, що є його прямим конституційним обов’язком.

Я погоджуюсь з висновками колегії суддів Севастополького апеляційного суду, що визначення строку звернення до адміністративного суду починаючи з дня, коли я дізналася про рішення суб’єкта владних повноважень за розглядом моєї скарги на рішення дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень, а саме з 12.02.2009р., відповідно до норми п.4 ст.99 КАС України.
В рішенні апеляційного суду вірно встановлено початок виникнення спору між двома сторонами, однак не враховано, що я оскаржую відмову Управління у здійсненні перерахунку, та вважаю, що строк звернення до суду мною не було пропущено. 
Висновок суду першої інстанції щодо пропуску мною строку звернення до суду не відповідають дійсним обставинам справи, бо різниця між відмовою Відповідача (19.12.2008р) і часом подання мною позову до суду (30.04.2009р) всього 4 місяця та 11 днів. 

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 210-213 КАС України,

ПРОШУ СУД:

1. Змінити постанову Ялтинського міського суду Автономної Республіки Крим від 09 червня 2009 року по справі № 2а-5337 2009 року, та постанову Севастопольського апеляційного адміністративного суду від 24.03.2010 року по справі №2-а-5337/09/0124 за адміністративним позовом Ann78 до Управління праці та соціального захисту населення Ялтинської міської ради, в якою стягнути з Управління праці та соціального захисту населення Ялтинської міської ради заборгованості з виплат допомоги при народженні дитини з 05.04.07р. до 30.04.08р., заборгованості з виплат допомоги по догляду за дитиною в період з з 21.06.07р. до досягнення нею трирічного віку.

2. Розглянути касаційну скаргу без моєї участі.

Додатки:
  1. Квитанція про сплату судового збору - 3,40 грн.
  2. Копія касаційної скарги для відповідача на аркушах
  3. Копія постанови Ялтинського міського суду Автономної Республіки Крим на аркушах.
  4. Копія постанови Севастопольського апеляційного адміністративного суду від 24.03.2010 року на аркуші.

 29.04.2010 року  

Комментарии

Ann, не согласна с фразой

Ann, не согласна с фразой "достатній життєвий рівень родини" В Конституции про семью речь не идет, а гражданина. Значит семью мешать не надо- а то еще и мужа приплетут, что должен обеспечивать. Где-то об этом говорилось. С тех пор я вынесла, что это МОЙ ДОХОД, а не семьи и мой уровень жизни.

Не совсем поняла про ущемления прав о ходатайствах.

И еще в тексте с окончаниями и падежами не все в порядке. Если не будет времени - отсылайте так.

Татьяна, спасибо за советы!!!

С замечаниями полностью согласна, спасибо Татьяна!!!

natavega аватар

девочки! А это число 12.02.09

девочки! А это число 12.02.09 что обозначает? 4 п. 2 абзац????

natavega аватар

девочки, что за протокол

девочки, что за протокол №409319????

Ответ:

12.02.09г. – дата получения ответа на жалобу в ГУПСЗН
«Протокол № 409319» - это документ, на основании которого мне назначено пособие, копия его есть в деле, а предоставило его УПСЗН.

Последние комментарии

Опрос

Как долго вы судитесь?:

Секрет технологии строительства лстк.